20.8 C
Podgorica
Srijeda, 28 Februara, 2024
spot_img

Raspisan tender za rekonstrukciju IV faze puta Golubovci-Mataguži vrijednosti 950.000 eura

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Golubovci-Mataguži, IV faza (do stadiona Trešnjica), vrijednosti 950.000 eura.

Realizacija projekta će podrazumijevati radove koji se odnose na saobraćaj – pripremne, zemljane radove, kolovoznu konstrukciju i potporni zid, saobraćajnu signalizaciju, kolsko-pješački most, hidrotehničku instalaciju, elektroenergetsku instalaciju jake struje i tk kanalizaciju.

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Rok izvršenja ugovora je: 180 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

 Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 05.04.2020. godine do 13 sati.Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2A i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.04.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Posljednje vijesti
- Marketing -spot_img
Ne propustite